TROČANI – ZNANJE PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST

Megalitske objekte in nesnovno kulturno dediščino v Posočju in drugje po Sloveniji raziskujemo Jože Guardjančič, Mitja Fajdiga, Tjaša Makarovič, Lea Florjančič, Alek Asani, Anej Velikonja in Franc Šturm, pisec tega sestavka. Ob različnih objektih smo našli bioenergijska polja brez energijskega naboja, geomantične točke, ki se vrtijo v različne smeri, polja, kjer energija pulzira, in kamne z neverjetno močno energijo. Te različne pojave nam sprva ni uspelo povezati v smiselno celoto, saj so bili objekti veliki, in kot se je izkazalo pozneje, smo stali le na enem delu velike »energijske naprave«. V starih cerkvah, kjer je prostor manjši, pa smo opazili, da se zmeraj skupaj pojavljajo tri različna energijska polja, ki se razlikujejo glede na smer vrtenja energije.

Tako smo odkrili zakonitost uravnavanja entropije (stopnje neurejenosti) v naravi in tudi to, da narava odpravlja to neurejenost kar sama. Sama poišče bioenergijski potencial med tremi točkami v prostoru. Nastane naravni regulator biopolja tročan, ki deluje po zmeraj enakih pravilih.

Še pred petdesetimi leti je bilo znanje o tročanih navzoče v Posočju v ustnem izročilu. S tročani narava varuje življenje, mi pa bi lahko s tem znanjem vse ljudi zavarovali pred škodljivimi učinki elektromagnetnega sevanja, ki so čedalje bolj uničevalni.

Navadni tročan

Vsak predmet ima bioenergijsko polje. Tudi naše telo ga ima. Če je bioenergijsko polje predmetov bolj urejeno od našega biopolja, kar pomeni, da ima manjšo entropijo, lahko to polje okrepi naše bioenergijsko polje (našo avro). In nasprotno: če je biopolje predmetov bolj neurejeno od našega biopolja, našo avro lahko tudi oslabi. To je naravna zakonitost, ki se kaže tudi v termodinamiki, ko se energijski potencial izravna.

Bioenergijsko polje predmeta pa ni statično, skoraj zmeraj se vrti, in tudi to je naravna zakonitost. Energijsko polje predmeta se po navadi vrti v desno, v smeri urnega kazalca, še zlasti, če okoli njega ni drugih predmetov. Naš planet je namreč geomantična točka, njeno polje pa se vrti v desno. Planet daje predmetom zemeljski značaj energije, vendar ne vedno in ne povsod, kar bomo razložili v nadaljevanju.

Če bi na podlago postavili samo kamen, ki je na sliki 1 označen z A, bi se njegovo polje vrtelo v desno. Ko poleg tega kamna postavimo še enega, nekoliko manjšega, na sliki 1 označenega z B, se biopolje kamna B začne vrteti v levo. Biopolje obeh kamnov se vrti usklajeno, tako, kakor se vrtita zobati kolesi. Tudi to je naravna zakonitost biopolja.

Slika 1: Tročan treh kamnov v medsebojni energijski povezavi.

Slika 1: Tročan treh kamnov v medsebojni energijski povezavi.

Pavle Medvešček, avtor knjige Iz nevidne strani neba, v knjigi na več mestih omenja posebno razporeditev hribov, kamnov, hiš in predmetov, in sicer v obliki trikotnika. Tako razporeditev so naši predniki v Posočju imenovali tročan, ta pa v našem zgledu nastane, če ob dva kamna postavimo še tretjega, da nastane trikotnik, kot je razvidno iz slike 1.

Pri taki razvrstitvi kamnov pride do velikih sprememb v biopolju okolice. Trije kamni učinkujejo kakor celota z enotnim energijskim poljem. Biopolje vseh treh kamnov se zelo razširi in okrepi, se tudi prečisti in deluje na ljudi bolj blagodejno, kot bi deloval vsak kamen zase.

Tretji kamen, označen s C, se po analogiji z zobniki ne more vrteti ne v levo ne v desno, ker bi se »zobata kolesa« polomila, zato je narava našla kompromis. Tako se kamen C vrti približno 13 sekund v levo, nato približno 13 sekund v desno. To lahko izmerimo z radiestezijsko metodo tako, da opazujemo vrtenje nihala, postavljenega natančno nad kamen.

Pri radiestezijskih meritvah moramo v mislih natančno vedeti, kaj želimo meriti, kajti šele tedaj je meritev uspešna. Če takšnega natančno opredeljenega namena ni, lahko nihalo pokaže kar koli. Brez ustrezne miselne usmeritve se bo nihalo odzivalo na najmočnejši signal iz okolice.

Kaj bi se zgodilo, če bi stali na nevtralnem zemljišču in držali v rokah nihalo, pri tem pa ne bi bili miselno usmerjeni? Poljski radiestezist in magister elektronike Jerzy Wozniak, izumitelj barvnega kroga za določanje radiestezijske barve, je ugotovil, da se tedaj nihalo vrti izmenično 13 sekund v levo, nato 13 sekund v desno. To vrtenje je Wozniak razložil z nihajnim časom Zemlje, ki ga izmerimo z nihalom, sicer pa je ta pojav znan kot Schumanova frekvenca, ki pa se meri drugače.

Med kamni A, B in C nastane navidezen trikotnik, narisan je na sliki 1. Na območju omenjenega trikotnika izmerimo sivo radiestezijsko barvo. Radiestezijska barva nima nič skupnega z običajnimi barvami, tako označujemo le lastnosti biopolja, ki pokažejo stopnjo entropije v sistemu. Vendar siva radiestezijska barva označuje nasprotni svet, natančneje − prehod v podsvet, če uporabimo izraz starovercev. Staroverci so bili naši predniki v Posočju, ki so verovali v naravne sile in jih spoštovali, in so takšno izrazje uporabljali še pred petdesetimi leti.

Sile v naravi ustvarjajo svoje zakonitosti, ki so povsod enake, tako kot so povsod enaki tudi naravni fizikalni zakoni, zato so zakonitosti tročana poznale tudi druge kulture, na primer hindujska, ki pozna trojnega boga: tistega, ki ustvarja, tistega, ki ustvarjeno ohranja in tistega, ki ustvarjeno uničuje. Tročane pa so poznali tudi v antični Grčiji. Njihov pomen se je pozneje v podobi svete trojice prenesel tudi v krščanstvo.

Na naravno zakonitost biopolja nakazuje tudi radiestezijska meritev lokacije, kjer stoji kamen C, če ta kamen odstranimo. Ne glede na to, ali je kamen tam ali ne, ta prostor zmeraj pulzira tako, da se njegova energija nekaj časa vrti v levo, nato v desno, vendar to nima učinkov v biopolju, dokler tega prostora ne označimo. S postavitvijo kamna pa lokacijo natančno opredelimo. Sistem se okrepi in pojavijo se učinki na biopolje okolice. Vse to zelo spominja na teorijo iz kvantne mehanike, kjer šele zavest opazovalca določi natančen položaj elektrona.

 

Mehanizem, ki omogoča življenje

Bioenergijske lastnosti tročana se ujemajo tudi s fizikalnimi meritvami zvoka, ki jih je opravil kolavdator za zvonove in strokovnjak za akustiko prof. Marko Cesen Scek. Tri glasbene vilice, različno uglašene glede na višino glasu oziroma po določenih intervalnih razmerjih, je v prostoru razvrstil v obliko trikotnika. Okrog vsake glasbene vilice je postavil sonde, ki analizirajo zvok in mikrofone. Zvok, ki se je širil v obliki krožnih sevalnosti, se je ob prvi glasbeni vilici vrtel v desno, ob drugi v levo, ob tretji pa utripal v levo in desno. S tem pojavom se prof. Cesen Scek neprenehoma srečuje pri zvonovih in drugih glasbilih.

Naši predniki so kakovost energije, ki jo označuje siva radiestezijska barva, imenovali tretja moč, po obliki trikotnika, v katerem se pojavi ta energija. Območje delovanja tretje moči pa je podsvet. Tretja moč je bila po njihovih ugotovitvah energija, primerna za zdravljenje.

Z lastnimi meritvami smo ugotovili, da se skozi sivo območje entropija odvaja iz sistema. Entropija je stopnja neurejenosti in je povezana z nastankom bolezni. Entropijo si lahko predstavljamo kot zatohel zrak v zaprtem prostoru, polnem ljudi. Nobena dišava ga ne more izboljšati, dokler ne odpremo okna, ven, v zunanji prostor. Po enaki analogiji se očisti entropija v biopolju, če se na območju odpre prehod v podsvet.

Natančnega poimenovanja posameznih točk v tročanu, v slovenski kulturni dediščini nismo našli, zato smo se dogovorili, da bomo točko A, kjer se energija vrti v desno in prihaja od spodaj navzgor, imenovali zemeljska točka. Točko B, kjer se energija vrti v levo in prihaja od zgoraj navzdol, smo imenovali nebesna točka. Točko C, kjer se energija vrti nekaj časa v desno in prihaja od spodaj navzgor, in nekaj časa v levo ter prihaja od zgoraj navzdol, pa smo imenovali izravnalna točka. Vse te točke so geomantične točke in kažejo belo radiestezijsko barvo. Z belo barvo označujemo območje, kjer je entropija biopolja zelo nizka.

Zakaj izravnalna? Ugotovili smo, da mora biti celotni sistem uglašen, sicer ne deluje dobro. Sistem pa je uglašen takrat, ko je njegova izhodna moč, ki jo imenujem potencial, in ga označujem s črko P, večja od nič.

P ≥ 0

Potencial se izračuna tako, da se od potenciala najmočnejšega elementa v tročanu, na primer zemeljske točke, odšteje potencial drugih dveh. Če ima najvišji potencial nebesna točka, potem se njena vrednost v enačbi vstavi na mesto znaka A. To izrazimo z enačbo:

P = A – B – C

Pri točkah, A, B in C lahko merimo potencial z radiestezijsko metodo. Potencial P je tisto, kar se širi v prostor, v našem primeru je to biopolje tročana. Če je potencial nič, potem tročan nima biopolja, ki se širi v prostor, ampak le tretjo moč, ki je v območju med stranicami trikotnika. Območje v trikotniku ni namišljeno, saj ga ostro omejujejo energijske črte, ki so jih naši predniki imenovali kačje črte in potekajo med vsemi tremi kamni.

Če postavimo v sistem premočno izravnalno točko, se bo skušal sistem uglasiti sam od sebe, vendar le do določene mere. Če se ne bo mogel popolnoma uglasiti, bo dobilo sivo polje na območju podsveta entropijo, ki bo pulzirala, in sistem ne bo uporaben. Izračun potenciala pa bo dal negativno vrednost.

Če bi bila potenciala zemljine in nebesne točke enaka, tročan ne bi deloval, saj bi dobil le negativni potencial iz izravnalne točke. Negativni potencial pomeni, da se je energijsko polje tročana premaknilo v podsvet in v naši okolici ne učinkuje več.

Sistem tročana bo učinkoval najbolje, če že na začetku vsaj približno prilagodimo potenciale vseh treh točk.

Vendar preizkus pokaže, da dobi izravnalna točka drugačno sposobnost izravnavanja, če na njeno lokacijo namesto kamna postavimo vodo. V tem primeru se bodo potenciali izravnali tako, da bo dobila zemeljska točka veliko višji potencial od nebesne in izravnalne. Prišlo bo do presežka potenciala, in biopolje tročana se bo razširilo daleč v prostor.

Voda izboljša učinkovitost tročana, ker takoj prevzame informacije iz vseh treh točk in jih znova vgradi v sistem. Tako se poveča njegov intelekt in s tem sposobnost uravnavanja. Intelekt je po pomenu enak inteligenci, vendar se beseda inteligenca uporablja za ljudi, narava pa ima intelekt − inteligentno sposobnost zaznavanja in uravnavanja sprememb na planetu.

Z Jožetom Guardjančičem sva ugotovila, da se čas izmeničnega vrtenja pri držanju nihala, kot je opisano že prej, spreminja na različnih krajih v naravi, in naše telo se prilagaja razmeram v okolju. Narava je že v temeljno zgradbo vseh živih bitij vgradila varovalni sistem za preživetje, in sicer tako, da smo sestavljeni pretežno iz vode, in tako smo že sami po sebi regulator biopolja, ki učinkuje kakor tročan. Od spodaj doteka v naše telo zemljina energija, od zgoraj nebesna, voda v telesu pa te energije izravnava.

S tročani je narava ustvarila mehanizem, ki ga poganja razlika bioenergijskih potencialov med najmočnejšo in drugima dvema točkama. Z njim zmanjšuje entropijo in tako omogoča razmere za življenje na našem planetu.

Tročan deluje najbolje, če so posamezne točke razporejene v obliki enakostraničnega trikotnika.

 

Zdravljenje s tretjo in peto močjo 

Tretja moč je polje, ki je z našega zornega kota videti brez potenciala. Če v okolici tretje moči ustvarimo ali poiščemo polje z visokim energijskim potencialom, bi lahko s pešačenjem iz enega v drugo območje krepili energijsko ravnotežje v vseh slojih avre. To je zelo učinkovit sistem za čiščenje avre, in to smo preverili s številnimi poskusi.

Zadostuje, da gre človek le trikrat iz polja z visokim potencialom v tretjo moč in nazaj, in že se zgodijo neverjetne spremembe. V telesu se obnovi idealno energijsko ravnotežje, ki pa še ne omogoča bioenergijskega zdravljenja hujših bolezni.

Pri zdravljenju bolezni mora zdravilec zadostiti trem pogojem, in sicer:

  • nevtralizirati škodljiva sevanja iz okolice,
  • obnoviti energijsko ravnotežje v vseh slojih avre in
  • zdraviti bolezen z ustreznimi informacijami iz biopolja.

S postavitvijo tročana v prostor se zadosti prvemu pogoju, s prehajanjem iz tretje moči v polje s potencialom in nazaj pa drugemu. To je že veliko, saj je to že lahko dovolj pri manjših zdravstvenih težavah, v vsakem primeru pa tročan podpira vsako zdravljenje, tudi z zdravili.

Sledimo spoznanjem, do katerih so prišli že naši predniki v Posočju. Poleg tretje moči so poznali tudi peto moč, ki je v dvojnem tročanu in prav tako zdravilna za ljudi, vendar jim ni treba hoditi sem in tja, saj je peta moč energijsko polje, ki že samo po sebi pulzira med belo in sivo radiestezijsko barvo. Izraz peta moč izhaja iz oblike peterokotnika v peterokraki zvezdi. V središču peterokotnika smo izmerili polje, ki pulzira med belo in sivo radiestezijsko barvo, prihaja pa samo od spodaj navzgor.

trocani-sturm-2

Slika 2: Dvojni tročan iz kamnov, med njimi se ustvari peta moč.

Dvojni tročan lahko sestavimo iz kamnov, kot je prikazano na sliki 2. Najprej je treba povedati, da je treba elemente dvojnega tročana postaviti tako, da tvorijo romb iz dveh enakostraničnih trikotnikov. Sistem učinkuje tudi tedaj, če sta točki c in c1 še bolj narazen, vendar ne učinkuje, če so točke postavljene tako, da nastane kvadrat, ker se potem spremeni način vrtenja obeh izravnalnih točk. Začneta se vrteti samo v eno smer, prav tako se začneta vrteti zemljina in nebesna točka, obe samo v isto smer in sistem ne deluje več.

Ko postavimo kamna v položaja a in b se na vsaki strani trikotnika pojavi potencialna možnost za lokacijo izravnalne točke. Obe lokaciji, ki sta na sliki 2 označeni s kamnoma c in c1, imata izravnalni značaj, še preden tja postavimo kamna. Na obeh lokacijah se polje vrti izmenično, nekaj časa v levo in nato v desno, vendar to ne vpliva na biopolje okolice. Ko postavimo kamen c na njegovo lokacijo, pulziranje polja na nasprotni strani, na lokaciji, označeni s c1, še zmeraj ne izgine.

Dvojni tročan nastane, ko postavimo kamna na obe izravnalni točki. Celotni sistem pa učinkuje v prostoru še močneje in še dlje, kot je učinkoval navadni tročan.

Če postavimo kamne veliko bolj narazen, kot je videti na sliki, se pojavi peta moč le v geometrijskem liku, ki na notranji strani povezuje vse kamne, in je na sliki 2 omejen z belo črto. Če pa so kamni zelo blizu, se peta moč razširi daleč v polje okoli kamnov. Pri pravilni izbiri elementov v dvojnem tročanu bi lahko dobili tudi polje pete moči, ki bi se raztezalo nad vse mesto.

Ko se postavi sistem dvojnega tročana celotna naprava oživi. To se vidi po meritvah posameznih kamnov ali točk v sistemu, ki se nenehno spreminjajo. Točke se sproti uglašujejo s pokrajino in z ljudmi, ki živijo tam. Dvojni tročan potrebuje približno uro do dve, da stabilizira, popolnoma uravnoteži energijske parametre v vseh slojih avre vsem ljudem, ki živijo na območju njegovega delovanja, in zdravi ljudi po prvi in drugi točki, ki smo ju že omenili.

 

Uglaševanje dvojnega tročana

Za dvojni tročan velja vse, kar velja za enojnega, mora pa biti pravilno uglašen. Prav tako velja, da sta točki c in c1 izravnalni, in se na teh točkah sistem uglašuje sam, vendar le do določene mere. Najbolje je, da je zemljin kamen največji, nebesni pa nekoliko manjši. Sistem deluje tudi nasprotno, če je nebesni kamen precej večji. Kamen na eni izravnalni točki mora biti majhen, na drugi pa precej večji. Če so izbrani neprimerni kamni ali so neprimerne energijske vrednosti lokacij, sistem ne bo deloval dobro.

Peta moč, ki se pojavi v dvojnem tročanu, pulzira med belo in sivo radiestezijsko barvo. Ko pulzira belo, je polje v našem svetu, ko pa sivo, deluje polje v podsvetu. Izmenično se odpira prehod v podsvet in se spet zapira, in to poteka v ciklusih, dolgih približno 13 sekund. Polje se ves čas vrti v desno, in kar je zelo pomembno: pulzirati mora natančno med belo in sivo radiestezijsko barvo in ne drugače, sicer je s poljem nekaj narobe, vsebuje entropijo, škodljivo za ljudi.

Pri enojnem tročanu smo imeli potencial polja, ki se širi v prostor. Polje pri tem tročanu kaže belo radiestezijsko barvo, kar pomeni, da je v našem svetu, zato ima pozitivne vrednosti. Pri dvojnem tročanu pa polje pulzira med našim svetom in podsvetom, zato ima njegov potencial negativno vrednost. Potencial biopolja, ki se širi v prostor, pulzira in mora biti enak ali manjši od nič. To lahko zapišemo z enačbo:

P ≤ 0

Elementi dvojnega tročana so:

a – zemeljska točka, vrti se v desno, njena energija teče od spodaj navzgor.

b – nebesna točka, vrti se v levo, njena energija teče od zgoraj navzdol.

c – izravnalna točka, vrti se približno 13 sekund v levo, nato 13 sekund v desno, energija pa teče od zgoraj navzdol in nato od spodaj navzgor.

c1izravnalna točka na nasprotni strani, ki ima enake lastnosti kot točka c, vendar mora biti njen potencial bistveno drugačen od nasprotne izravnalne točke, sicer sistem ne deluje.

Tudi pri dvojnem tročanu velja, da morata imeti zemljina in nebesna točka različna potenciala; sistem ne bo deloval, če bosta njuna potenciala enaka.

Potencial oziroma biopolje pete moči, ki se širi v prostor, mora biti manjši od nič, sicer ne pride do pulziranja oziroma peta moč ne nastaja. Če je potencial dvojnega tročana večji od nič, učinkuje kot navadni tročan, ima samo siceršnje belo polje, vendar je polje majhno. Potencial dvojnega tročana izračunamo po formuli:

P = a – b – c – c1

Pri tem je a kamen z najvišjim potencialom, ki se lahko vrti v levo ali v desno, vendar v naravi bo to po navadi kar zemeljska točka.

Tudi pri dvojnem tročanu velja, da če postavimo vodo na izravnalno točko, celotni sistem učinkuje drugače. Sprotno uglaševanje sistema je še bolj pretanjeno in občutljivo. Z uporabo vode na izravnalni točki laže potekajo procesi, pri katerih sodeluje intelekt sistema.

Dvojni tročan je struktura, ki jo je ustvaril intelekt narave in ga najdemo v naravi. Lahko pa ga izdelamo tudi sami in tako pomagamo večjemu številu ljudi. To pride še najbolj v poštev v velikih mestih, kjer so ljudje bolj obremenjeni zaradi elektromagnetnega sevanja kakor na deželi. Morda bodo te ugotovitve v pomoč pri preprečevanju naglega slabšanja zdravja prebivalstva.

 

Kako izboljšamo delovanje tročana

Kot smo že omenili, delovanje tročana izboljšamo, če na izravnalno točko postavimo vodo, na nebesno točko ogenj in les na zemljino točko.

Prav tako lahko izboljšamo delovanje dvojnega tročana, če postavimo na zasnovo izravnalne točke predmet z radiestezijsko sivim poljem. Takšen predmet, lahko je kamen ali simbol, deluje kot kalček, okoli katerega se začne porajati polje pete moči, ki pulzira sivo-belo. Kamni z luknjo imajo izravnalni značaj, zato lahko delovanje izravnalne točke izboljšamo tudi s takim kamnom.

Enojni in dvojni tročan lahko okrepimo tako, da namesto navadnih kamnov izberemo kamne z visokim energijskim potencialom. Vse še dodatno okrepimo, če sistem postavimo na geomantične točke.

K raziskavam tročanov sta zelo veliko pripomogla Jože Guardjančič in prof. Marko Cesen Scek. Vsem se iskreno zahvaljujem.

 

Zapisal Franc Šturm, dne, 2. 6. 2016

 

 

Več ...