Naročanje na revijo Aura

Naročite se na revijo AURA…

… za obdobje 3 mesecev po ceni 16,07 €

… za obdobje 6 mesecev po ceni 32,13 €

… za obdobje 12 mesecev po ceni 64,26 €

in izkoristite 10% naročniški popust že danes.

 


Fizične in pravne osebe se na revijo AURA lahko naročijo: z izpolnjeno e-naročilnico prek spletne strani www.aura.si, po elektronski pošti aura@amis.net, prek stacionarne številke 01/5073688, pisno po faksu 01 / 5101956 ali po pošti na naslov AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o. Celovška 189, 1000 Ljubljana. Revijo pa je mogoče naročiti tudi brez sklenitve naročniškega razmerja, mogoče je prosto kupiti posamezne izvode.

Naročnik, ki želi naročniško razmerje, začne revijo prejemati praviloma z naslednjo tekočo številko, če ni dogovorjeno drugače.

Naročniku pripadajo vse pravice v skladu z ZVPot in ZEPT. Pogodba, ki jo sklene na podlagi naročila, posredovanega ustno po telefonu, postane pravno zavezujoča najpozneje takrat, ko naročnik po pridobitvi informacij iz 43b. člena ZVPot plača prvi račun za naročnino, pri čemer se šteje, da je najpozneje takrat tudi sklenjeno naročniško razmerje, katerega sestavni del so tudi ti Splošni pogoji. Naročilo, posredovano v pisni obliki, pa začne veljati z dnem, ko AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o. prejme pisno naročilnico pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročilnice na voljo informacije iz 43b. člena ZVPot oziroma 7. člena ZEPT, v primeru pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov pa, da je bilo naročniku pred oddajo naročilnice izročeno pisno obvestilo iz 46 b. člena ZVPot.

Naročniško razmerje na revijo AURA se sklene za tri, šest ali dvanajst mesecev in se, če se naročilo ustno ali pisno ne prekliče, podaljšuje do preklica oziroma velja za nedoločen čas.

Naročnik se s plačilom prvega računa zavezuje, da bo redni plačnik naročnine.

Naročnik v naročilu določi, na kateri naslov v Sloveniji želi prejemati naročeno revijo.

Revijo je mogoče naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane izdaje prištejejo še stroški poštnine. Naročnina in poštnina se plačata vnaprej na podlagi izstavljenega predračuna. Na tuje naslove dostava revije na dan izida ni zagotovljena. Revija se na naslove v tujini lahko pošilja le po pošti kot tiskovina. Za zamude, ki nastanejo pri dostavi pošiljk po pošti, AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o. ne prevzema nobene odgovornosti. Reklamacije, podane zaradi zamude pri dostavi naročenih izvodov, se pri obračunu naročnine ne upoštevajo.

Za naročnike na revijo AURA velja 10-odstotni popust na tekočo ceno revije.

 

Plačevanje naročnine

Naročnik plačuje naročnino s položnico, ki jo prejme na svoj naslov, s trajnikom v banki ali elektronskim nakazilom. Račune s položnicami pošilja AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o. praviloma ob izidu revije za izbrano plačilno obdobje (trimesečna, polletna, letna naročnina).

Rok plačila za obstoječe naročnike je 15 dni po izstavitvi računa, za nove naročnike pa je rok plačila 10 dni po izstavitvi računa. Trajni nalog lahko odpre fizična oseba v vseh poslovnih enotah NLB, d. d., ne glede na to, pri kateri banki na območju Slovenije ima odprt osebni račun, pravna oseba pa le, če ima poslovni račun odprt pri NLB, d. d.

Pisne ali ustne reklamacije v zvezi z obračunom naročnine se upoštevajo do roka plačila, navedenega na posameznem računu. Sprejema jih uredništvo revije AURA na e-naslovu aura@amis.net ali na naslovu AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o. Celovška 189, Ljubljana.

V primeru nerednega poravnavanja obveznosti naročnik še enkrat prejme položnico za plačilo naročnine v znesku dolga. Če naročnik obveznosti še vedno ne poravna, se mu dostava revije prekine do poravnave dolga. Prejemniku se revija začne znova pošiljati, če naročnik dolg poravna.

 

Spremembe Splošnih pogojev

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.aura.si.

V primeru spremembe teh Splošnih pogojev bodo naročniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.aura.si ali v reviji AURA.

 

Sprememba cene

Naročnina se obračunava na podlagi cene revije, natisnjene na vsakem izvodu revije AURA in objavljeni na spletni strani www.aura.si Naročniki prejmejo na objavljeno ceno 10-odstotni naročniški popust. V primeru spremembe cene revije bodo naročniki o tem obveščeni z objavo sprememb na omenjeni spletni strani in v reviji AURA. Spremenjena cena revije velja od dneva objave spremembe cene.

 

Prenaročanje na počitniški naslov in začasna prekinitev dostave

PRENAROČANJE

Naročniki na revijo AURA imajo možnost prenaročiti revijo na svoj počitniški naslov. Fizične osebe to storijo z oddajo zahtevka za prenaročilo na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu, faksu ali pisno po pošti. Pravne osebe zahtevek za prenaročilo oddajo le v pisni obliki (po faksu, pošti ali po elektronski pošti).

Prenaročilo je mogoče na kateri koli naslov v Sloveniji, kadar koli v letu, brez dodatnega doplačila za dostavo.

Prenaročilo je mogoče tudi na druge naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni revije prištejejo še stroški poštnine po ceniku Pošte Slovenije. Dostava na dan izida revije ni zagotovljena.

Reklamacije v zvezi s prepozno dostavljenimi ali nedostavljenimi izvodi poslanimi v tujino (tudi na Hrvaško), se pri obračunu ne upoštevajo.

Prenaročilo začne veljati za naslednjo številko revije, kadar je tekoča številka revije že odposlana na stari naslov.

 

ZAČASNA PREKINITEV DOSTAVE

Naročnikom oziroma prejemnikom naročenih edicij se lahko na njihovo zahtevo začasno prekine dostava revije AURA. Fizične osebe to storijo z oddajo zahtevka za začasno prekinitev dostave z elektronskim sporočilom na aura@amis.net, po telefonu 01/ 5073688, faksu 01/ 5101956 ali po pošti AURA, Celovška 189, 1000 Ljubljana. Pravne osebe lahko zahtevek za začasno prekinitev dostave oddajo le v pisni obliki (po faksu, pošti ali elektronski pošti).

V zahtevku za začasno prekinitev dostave naročnik na revijo navede datum začetka začasne prekinitve dostave in datum, do katerega velja začasna prekinitev. Z naslednjim dnem po datumu, do vključno katerega velja začasna prekinitev, začne prejemnik revijo znova prejemati. Izvodi, ki izidejo v času začasne prekinitve dostave in naročniku oziroma prejemniku revije niso dostavljeni, se naročniku v primeru, da plačuje naročnino mesečno, ne zaračunajo.

Če je naročnik že plačal naročnino vnaprej za trimesečno, polletno oziroma letno obdobje po pogojih, ki veljajo za trimesečno, polletno oziroma letno naročnino, se mu plačilo za nedostavljene izvode v obdobju začasne prekinitve prenese na naslednje številke revije in se ne vrača v denarni obliki.

Začasna prekinitev dostave ne sme neprekinjeno trajati več kot šest številk, sicer se šteje kot odpoved naročniškega razmerja.

Začasna ustavitev začne veljati najpozneje tri (3) delovne dni od dneva prejema popolno izpolnjenega zahtevka za začasno ustavitev.

 

Podatki o naročniku oziroma prejemniku revije AURA

AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o. bo osebne podatke prejemnika revije AURA oziroma naročnika nanjo uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami, ZVOP-1). Naročnik dovoljuje, da AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o. navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, vabil na dogodke, ki jih organizira podjetje AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o. Navedene osebne podatke lahko AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o. hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve naročnika oziroma prejemnika revije. Posameznik lahko v skladu s 73. členom ZVOP-1 kadar koli pisno zahteva, da AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o. trajno ali začasno preneha uporabljati posredovane osebne podatke za namene neposrednega trženja. Naročniku oziroma prejemniku revije pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 s spremembami in dopolnitvami; ZVPot).

Naročila in druge zahteve, oddane na spletnem mestu www.aura.si, se hranijo pri podjetju AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o. zaradi izvršitve pogodbenih obveznosti, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh podatkov imajo pooblaščeni delavci podjetja AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o. in drugi nujni uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Dostava

Dostava revije AURA na kateri koli naslov v Sloveniji je vključena v naročnino in poteka prek Pošte Slovenije. Poštnino krije podjetje AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o. Pri naročanju večjega števila posameznih izvodov revije AURA zunaj naročniškega razmerja pa se zaračunajo stroški odpošiljanja po ceniku Pošte Slovenije.

Reklamacije glede dostave sprejema uredništvo revije AURA na stacionarni telefonski številki 01/ 507 36 88 ali e-pošti aura@amis.net, od ponedeljka do četrtka od 9. do 15. ure, v petkih pa od 9. do 12. ure. Zunaj omenjenih ur in ob sobotah in praznikih je mogoče pustiti sporočilo o reklamaciji na telefonski tajnici.

Prekinitev naročniškega razmerja

Prekinitev naročniškega razmerja mora biti podana v pisni obliki (po faksu, pošti ali elektronski pošti) oziroma ustno po telefonu 01/ 507 36 88.

Odpovedi, prejete do trinajstega v mesecu, začnejo veljati z naslednjo številko revije. Odpovedi, prejete po trinajstem v mesecu, se obravnavajo kot prejete v naslednjem mesecu in začnejo veljati za številko, ki sledi mesecu, ki se obravnava kot mesec prejema odpovedi.

Končne določbe

Naročnik oziroma prejemnik revije AURA izrecno in nepreklicno dovoljuje podjetju AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o., da lahko ob kršitvi teh Splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe o naročniku zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom in podjetjem AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o. Objavljeni so na spletni strani ww.aura.si, v tiskani obliki pa jih lahko naročniki dobijo na uredništvu revije AURA, Celovška 189, LJubljana.

Za vse, kar ni določeno s temi Splošnimi pogoji, veljajo Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 s spremembami in dopolnitvami; ZVPot), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 24/08 s spremembami in dopolnitvami; ZT-1) in Obligacijski zakonik.

AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o lahko spreminja Splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.aura.si

V primeru spremembe teh Splošnih pogojev bodo naročniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.aura.si ali v reviji AURA.

Če AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o. ne prejme pisne zahteve za prekinitev naročniškega razmerja v petnajstih (15) dneh od dneva, ko objavi spremenjene Splošne pogoje, se šteje, da naročnik na revijo AURA s spremembami Splošnih pogojev soglaša.

Stranke naročniškega razmerja si bodo prizadevale vse morebitne spore reševati po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, se dogovorijo za uporabo slovenskega prava in pristojno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji začnejo veljati z dnem 1. 5. 2015. Z dnem uveljavitve teh Splošnih pogojev za naročnike na revijo AURA v celoti prenehajo veljati dosedanji Splošni pogoji za naročnike.

 

Oglejte si še naše knjige

Revija Aura